IAUNFaculties

adv با توجه به تغییرات در سیستم اکانتینگ دانشگاه، کلیه کاربران لازم است با دریافت راهنمای زیر از نحوه اتصال خود به شبکه دانشگاه در سایت ها و سایت مرکزی مطلع شوند.

 PDFدانلود راهنمای اکانت جدید دانشجویان جهت اتصال به اینترنت

2211  22222 copy  2233  22444