IAUNFaculties

به منظور رصد کشوری و تدوین راهکارهای مناسب برای موضوع بحث ابهامات در زمینه مستندات علمی، پرسشنامه ای توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای چهار گروه اساتید، دانشجویان، مدیران آموزشی و فارغ التحصیلان تهیه شده است. از همه مخاطبان محترم درخواست می شود در راستای حمایت از این طرح پرسشنامه مربوط به خود را تکمیل نمایند.

 

2211  22222 copy    22444