IAUNFaculties

چشم‌‌اندازهای آینده دانشکده مهندسی برق عبارتند از:

  •     قرارگیری در بین دانشکده‌های برق برتر کشور از نظر کیفیت آموزشی و فعالیت‌های پژوهشی
  •     مشارکت در پروژه‌های بزرگ صنعتی در سطح استان و در سطح کشور

2211  22222 copy    22444