IAUNFaculties

دوره‌های دکتری در دانشکده برق به دو صورت آموزش محور و پژوهش محور برگزار می‌گردند. پذیرش در دوره آموزش محور از طریق برگزاری آزمون سراسری و مصاحبه علمی صورت می‌گیرد. در این دوره دانشجویان پس از گذراندن دروس تخصصی مربوطه در آزمون جامع شرکت می‌نمایند و پس از موفقیت در این آزمون، وارد مرحله پژوهش می‌شوند. پس از تأیید پیشنهاد رساله دکتری توسط کمیته تخصصی، فعالیت پژوهشی دانشجو در زمینه تخصصی خود بعنوان رساله دکتری آغاز می‌شود. پس از انجام موفق رساله پیشنهادی و چاپ مقاله در مجلات معتبر علمی، دانشجو می‌تواند جلسه دفاع از رساله خود را برگزار نماید. همچنین به منظور توسعه پژوهش‌های کاربردی تقاضا محور و تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و خدمات و تربیت پژوهشگرانی متعهد، متخصص و کارآفرین این دانشکده اقدام به برگزاری دوره دکتری پژوهش محور (Ph.D by Research) می‌کند. رسالت این دوره تربیت افرادی است که با نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی در رفع نیازهای کشور و گسترش مرزهای دانش نو مؤثر باشند. به عبارت دیگر این دوره مجموعه‌ای هماهنگ از فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی است که در آن محور اصلی کسب دانش و مهارت از طریق پژوهش هدفمند و نوآوری است. لازم به ذکر است مدرک دکتری تخصصی پژوهش محور مانند مدرک دکتری تخصصی آموزشی-پژوهشی معتبر است.

در حال حاضر دانشکده برق در گرایش‌های زیر دوره دکتری را برگزار می‌نماید:

  •     کارشناسی مهندسی برق گرایش قدرت
  •     کارشناسی مهندسی برق گرایش مخابرات
  •     کارشناسی مهندسی برق گرایش الکترونیک

2211  22222 copy  2233  22444