IAUNFaculties

دانشکده مهندسی برق دوره‌های متفاوتی را در مقطع کارشناسی ارشد برگزار می‌نماید. پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد به دو روش آزمون سراسری و بدون آزمون (ویژه دانش‌آموختگان ممتاز) صورت می‌پذیرد. در این دوره دانشجویان پس از گذراندن دروس مربوطه به انجام پژوهش در یک زمینه تخصصی می‌پردازند و پس از موفقیت در جلسه دفاع از پایان‌نامه، موفق به دریافت دانشنامه در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش تخصصی خود می‌شوند. هدف از برگزاری این دوره تربیت مهندسانی متخصص با تأکید بر مهارت‌های پژوهشی است. در حال حاضر امکان تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دانشکده برق در گرایش‌های زیر برقرار است:

  •     مهندسی برق گرایش الکترونیک
  •     مهندسی برق گرایش قدرت
  •     مهندسی برق گرایش کنترل
  •     مهندسی برق گرایش مخابرات
  •     مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک

2211  22222 copy  2233  22444