IAUNFaculties

انجام امور فراغت از تحصیل دانشجویان پس از مراحل نهایی تسویه حساب دانشجویی، گواهی‌نمودن اتمام دروس آموزشی از طرف مدیر محترم گروه مربوطه، تکمیل پرونده آموزشی توسط کارشناس محترم آموزش و تحویل این پرونده به کارشناسی اداره فارغ‌التحصیلان مستقر در دانشکده انجام می‌پذیرد. کارشناسی پرونده از منظر فراغت از تحصیل شامل جمع‌آوری کلیه مدارک مربوط به تأیید دانشنامه و همچنین تشکیل پرونده فراغت از تحصیل مربوط به دانشجو و کنترل گذراندن دروس مربوط به دانشجو طبق سرفصل و آیین‌نامه آموزشی انجام می‌پذیرد.

دستور باطل‌کردن معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول و همچنین دستور چاپ مدرک تحصیلی برای دانشجویان از جمله وظایف کارشناس اداره فارغ‌التحصیلان مستقر در دانشکده می‌باشد.

کلیه مراحل فراغت از تحصیل یک دانشجو از قبیل:

-         نظام وظیفه (معرفی به نظام وظیفه جهت باطل‌کردن معافیت تحصیلی)

-         صدور مدرک موقت

-         تأیید مدرک موقت

-         تحویل مدرک موقت

-         صدور دانشنامه

-         ارسال دانشنامه به سازمان مرکزی

-         تأیید دانشنامه

-         تحویل دانشنامه

-         ریزنمرات دانشجو

بطور منظم در سامانه دانشجویی قسمت فارغ‌التحصیلان اطلاع‌رسانی می‌شود. به دانشجویان توصیه می‌شود پس از تسویه حساب آموزشی و اعلام فراغت از طرف فارغ‌التحصیلان دانشگاه، به منظور اطلاع‌رسانی بطور مرتب به سامانه دانشجویی مراجعه نمایند.

2211  22222 copy  2233  22444